Disclaimer

Aquashop Marsilea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie en/of foto's op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Aquashop Marsilea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie en/of foto's op de website. Aquashop Marsilea behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie en/of foto's te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie en/of foto's in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard
is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).


  

                              Copyright © 2005-2006 Aquashop Marsilea All rights reserved.